SEO Company Praha 1

Web PEM Praha s.r.o.-Obchodní podmínky 

WEB DESIGN, SEO, ONLINE MARKETING, REKLAMA A WEB DEVELOPEMENT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A CENY SEO

Web Praha. Tvorba webu. Získejte optimalizovaný web. Nabízíme webdesign, tvorba webu a úpravy. 

Zde najdete obchodní podmínky

společnosti Prime Enterprises Media, s.r.o., IČ 07885423, se sídlem Kaprova 42/14,

110 00 Praha 1, pro webový portál www.primedia.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.Výklad pojmů

Provozovatel: Prime  Enterprises Media s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309285 vedená u MS v Praze

emailová adresa: info@primedia.cz

Objednatel: Právnická osoba či fyzická osoba podnikající, která objedná u provozovatele jednu ze SEO služeb

Ceny SEO : Platný ceník zveřejněný zde na primedia.cz, kterým se řídí nabídka a cena služeb poskytovaných Provozovatelem. Ceny SEO rovněž tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a je tak jejich nedílnou součástí.

VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky.

2. Poskytované služby

 1. Provozovatel poskytuje objednatelům služby v oblasti onlinne marketingu, optimalizace webu včetně digitálního obsahu pro vyhledávače.

4. Smlouva o poskytování služeb

 1. Objednatel souhlasí s tím, aby Provozovatel evidoval IP adresu zařízení, z něhož je Zveřejnění objednáváno.

4. Ceny SEO a dalších služeb

 • Objednatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za služby optimalizace webu a online marketingu cenu dle Ceníku, nebylo-li sjednáno jinak.
 • Ceny SEO za služby optimalizace webu a marketingu je splatná na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře. Objednatel souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě. Zůčtovací období je 1 měsíc.
 • V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služeb má Provozovatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 • Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit .Provozovateli administrativní poplatek ve výši 500,- Kč za zaslání písemné upomínky; tato může být Provozovatelem zaslána i elektronicky na emailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce.
 • Objednatel bere na vědomí, že cena služeb dle Ceníku je stanovena na sjednané období s tím, že je povinen ji uhradit v plné výši i v případě, kdy celé období, na které byla služba sjednána, nevyužije
 •  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávka obsahuje informace o objednáném  obsahu. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Objednané služby včetně digitálního obsah budou zpřístupněny uživateli po připsání celé ceny uhrazené na účet poskytovatele.
 •  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


5. Reklamace

Objednatel má právo na reklamaci služeb v případě porušení smlouvy Provozovatelem.

 • Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat slevu nebo náhradní plnění (Zveřejnění) za dny, po které nebyla služba poskytována dle sjednaného rozsahu.
 • Neučiní-li volbu práva Objednatel v reklamaci, je oprávněn tak učinit Provozovatel.
 • Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Objednatel chybu zjistil nebo při náležité pozornosti mohl zjistit, nejpozději však do 2 měsíců ode dne Zveřejnění.
 • Reklamaci je Objednatel oprávněn učinit elektronicky na email info@primedia.cz Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. V případě pochybností se má za to, že Provozovatel obdržel reklamaci Objednatele následující pracovní den po jejím odeslání.
 • Provozovatel neodpovídá za:
 • přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikačního spojení apod.) nebo v případě, kdy důvod přerušení poskytování služeb leží na straně Objednatele,
 • obsahovou část zveřejňovaných údajů, její jazykovou a gramatickou správnost a za pravdivost a aktuálnost zveřejňovaných údajů, případné google penalty.
 •  Informace o zpracování osobních údajů
 • Provozovatel se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") a vnitrostátními předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy.
 • Provozovatel jako správce osobních údajů (dále též "správce") poskytuje tímto následující informace:
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů,smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Objednatele,
 • poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - Objednatele, která vyplývá ze smlouvy o Zveřejnění
 • Účel zpracování osobních údajů
 • poskytování služeb dle uzavřené smlouvy
 • plnění zákonných povinností Provozovatele
 • ochrana oprávněných zájmů Provozovatele
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • identifikační údaje Objednatele (jméno, příjmení, IČ, adresa sídla)
 • kontaktní údaje Objednatele (emailová adresa, telefonní číslo)
 • Příjemci osobních údajů
 • kontrolní orgány a orgány státní správy
 • poskytovatelé IT, účetních, právních a daňových služeb
 • poskytovatelé poštovních doručovacích služeb
 • 7.Doba zpracování osobních údajů
 • osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt

8. Práva Objednatele

  • Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů: Objednatel jako subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
  • Právo na přístup k osobním údajům: Objednatel má právo požadovat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má Objednatel právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Objednatel má právo požadovat od správce kopie zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů: V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je správce na základě žádosti povinen osobní údaje žadatele smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má správce právo si osobní údaje ponechat.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Na žádost subjektu údajů je správce povinen omezit zpracování osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení.
  • Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů: Dojde-li Objednatel ke zjištění, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem s ochranou soukromého a osobního života Objednatele, má právo obrátit se přímo správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.
  • Právo na přenositelnost údajů: Objednatel může požadovat, aby jeho osobní údaje byly předány jinému správci. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku Objednatele bránit zákonná či jiná překážka.
  • Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se lze obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, web: www.uoou.cz/Veškerá výše uvedená práva je Objednatel oprávněn uplatnit zasláním písemné žádosti na emailovou adresu správce uvedenou v čl. I těchto VOP.
  • Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to především ve vztahu k subjektům, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím Katalogu firem.
  • Objednatel je oprávněn osobní údaje Zájemce získané prostřednictvím webu použít výlučně k poskytnutí svých služeb v rámci své běžné obchodní činnosti a je povinen je chránit před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu tím způsobenou. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto ustanovení vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit.

V případě vzniku sporu ze smluv o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Objednatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Objednatelem podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Provozovatele.Tyto VOP a platný Ceník tvoří nedílnou součást smlouvy.


9. Ochrana osobních údajů

9.1.9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s optimalizací webu pro vyhledávače a dalčích služeb na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1.Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2.Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


Prime E. Media s.r.o.,Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00
Všeobecné podmínky a Ceny SEO

Copyright 2023

Optimalizace webu | Web developement| Web Design Praha

Optimalizace webu a úpravy | Web Praha

Tvorba webu | Web Praha | Webdesign | Optimalizovaný Web od Primedia.cz

Podmínky optimalizace webu, web design a development, společnosti Prime Enterprises Media s.r.o.

  Optimalizace SEO Webu Primedia 2021