Překlad a lokalizace webových stránek z češtiny do angličtiny a němčiny

Překlad webové stránky z češtiny do němčiny nebo angličtiny
Překlad webové stránky z češtiny do němčiny nebo angličtiny

Mnoho firem, které se snaží oslovit zahraniční zákazníky, si jednoduše nechá přeložit své webové texty do cizích jazyků automaticky  nebo překladatelem bez lokalizace a považují to za vyřešenou věc. Nicméně, když se zamyslíte nad tím, kolik času jste věnovali vytvoření a doladění českého textu, je jasné, že překlad stránek není možné zvládnout pouze jedním překladatelem, zejména pokud není odborníkem ve vašem oboru jako vaši zaměstnanci.

Pokud si skrze svůj web přejete získávat zákazníky a je vám důležité, aby vás snadno našli a využili vaše služby nebo produkty, nebo se alespoň na vás obrátili se zájmem, aby se k vám pravidelně vraceli, pak je důležité zvážit další kroky pro maximalizaci marketingové hodnoty vašeho cizojazyčného webu. Překlad webové stránky může probíhat několika různými způsoby, v závislosti na potřebách a dostupných zdrojích. 

Zde je obvyklý postup překladu webových stránek:

 1. Analýza a plánování: Nejprve je důležité provést analýzu obsahu stránek a stanovit rozsah překladu. To zahrnuje identifikaci klíčových stránek a obsahu, který je potřeba přeložit, a rozhodnutí o jazykových mutacích, do kterých se bude překládat.

 2. Použití specializovaných nástrojů: Při překladu webových stránek jsou často využívány specializované platformy nebo softwary, které umožňují snadnou správu a synchronizaci překladů s webovou stránkou. Tyto nástroje umožňují překladatelům pracovat přímo v kontextu webových stránek a zjednodušují proces lokalizace.

 3. Překlad textu : Překladatelé pak překládají text webových stránek do požadovaného jazyka, s důrazem na přesnost, srozumitelnost a zachování významu a stylu originálu.

 4. Kontrola kvality překladu: Po přeložení je důležité provést kontrolu kvality, abyste zjistili případné chyby, nepřesnosti nebo nekonzistence v překladu. To může zahrnovat jak ruční kontrolu překladu, tak i použití automatických nástrojů pro kontrolu pravopisu a gramatiky.

 5. Implementace překladu: Jakmile jsou překlady stránek dokončeny a zkontrolovány, jsou implementovány do webových stránek. To může být provedeno prostřednictvím správcovského rozhraní webového systému správy obsahu (CMS), pokud je k dispozici, nebo ručním nahrazením původního textu novými překlady.

 6. Testování a ladění: Po implementaci překladů je důležité provést testování, aby se zjistilo, zda se překlady zobrazují správně a zda jsou všechny odkazy a funkce stránek funkční.

 7. Aktualizace a údržba: Webové stránky se často aktualizují a mění, což může vyžadovat pravidelnou údržbu a aktualizaci překladů. Je důležité udržovat překlady aktuálními a provádět potřebné úpravy v reakci na změny obsahu.

Překlady stránek a jejich lokalizace
Překlady stránek a jejich lokalizace

Lokalizace webové stránky je proces přizpůsobení produktu nebo obsahu pro určitý cílový trh nebo cílovou skupinu s ohledem na kulturní, jazykové a geografické rozdíly. Cílem je, aby text zněl naprosto přirozeně, často je třeba se odpoutat od výchozího českého textu, upravit jej podle zvyklostí v dané zemi a současně uzpůsobit podle požadavků na SEO z hlediska používání nejčastěji vyhledávaných klíčových slov, na která se chceme zaměřit.

Lokalizace zahrnuje úpravy obsahu, designu a funkcionality tak, aby byl produkt nebo obsah co nejvíce přitažlivý a užitečný pro daný trh či obecenstvo. Lokalizace se často provádí v rámci mezinárodní expanze podniku, ať už se jedná o webové stránky, softwarové aplikace, hry, marketingový materiál nebo jiný obsah.

Proces lokalizace obvykle zahrnuje následující kroky:

 1. Analýza cílového trhu: Identifikace specifických potřeb, preferencí a očekávání cílového trhu, včetně jazyka, kultury a zvyklostí. Kontrola a návrhy klíčových slov.

 2. Jazykový překlad: Překlad textu z původního jazyka do cílového jazyka s ohledem na místní výrazy, fráze a jazykové konvence. Překlad může být prováděn profesionálními překladateli, kteří jsou rodilými mluvčími cílového jazyka.

 3. Adaptace obsahu: Úprava obsahu (textu, obrázků, videí atd.) tak, aby lépe rezonoval s cílovým publikem. To může zahrnovat změny v kultuře, zvyklostech, mírách formality nebo dokonce změny v produktech nebo službách samotných.

 4. Lokalizace designu: Úpravy designu a rozložení tak, aby byl produkt vizuálně přitažlivý a funkční v cílovém prostředí. To může zahrnovat změny ve formátech datumů, časů, měření, formátování textu a používání barev.

 5. Testování a ladění: Testování lokalizovaného produktu nebo obsahu na cílovém trhu za účelem zajištění kvality a funkčnosti. To může zahrnovat kontrolu textu, rozložení, funkcionality a dalších aspektů.

 6. Implementace: Aktualizace a nasazení lokalizované verze produktu nebo obsahu na cílový trh. To může zahrnovat aktualizace webových stránek, mobilních aplikací, softwarových verzí a dalších distribučních kanálů.

Lokalizace je klíčovým faktorem pro úspěšnou expanzi na mezinárodní trhy, protože umožňuje firmám oslovit a zapojit zákazníky po celém světě efektivně a respektující jejich kulturní a jazykové rozdíly. S touto kombinací přístupů by mělo být možné efektivně oslovit zahraniční zákazníky a maximalizovat potenciál vašich cizojazyčných webových stránek.

Máte zájem o překlad webové stránky z češtiny do angličtiny nebo němčiny?

Překlad z němčiny do češtiny nebo z češiny do němčiny

Cena překladu z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny může značně kolísat v závislosti na několika faktorech:

 1. Délka a složitost textu: Delší a složitější texty obvykle vyžadují více práce a mohou být dražší než kratší a jednodušší texty.

 2. Odborná oblast: Překlad odborných textů v oblastech jako právo, medicína, technika nebo IT může být náročnější a vyžadovat specializované znalosti, což může ovlivnit cenu.

 3. Požadavky na časový rámec: Pokud potřebujete rychlý překlad, může to zvýšit cenu, protože překladatelé budou muset pracovat pod tlakem.

 4. Úroveň kvality: Profesionální překladatelé nabízejí různé úrovně kvality. Vyšší kvalita často znamená vyšší cenu.

 5. Použití specializovaných nástrojů: Pokud jsou k dispozici specializované překladatelské nástroje, které mohou urychlit proces překladu (např. CAT nástroje - Computer-Assisted Translation), může to ovlivnit cenu.

Obecně platí, že ceny překladů se  účtují na základě počtu slov v původním textu.. Cena za překlad z češtiny do němčiny se může pohybovat od několika korun za slovo až po několik desítek korun za slovo, v závislosti na výše uvedených faktorech.

Překlad angličtiny do čestiny a z češtiny do angličtiny

 Cena překladu z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do němčiny také může značně kolísat stejně tak jako u překladůz němčiny do češtiny a naopak. Anglický překlad se provádí podobně jako překlad do jiného jazyka, ale zde jsou některé specifické kroky:

 1. Analýza textu: Překladatel si nejprve pečlivě přečte původní text a porozumí jeho obsahu, kontextu a účelu. Pokud je k dispozici, může použít i další informace o cílovém publiku a účelu překladu.

 2. Překlad textu: Překladatel pak překládá text z původního jazyka do angličtiny. Je důležité zachovat význam, styl a tón původního textu, zatímco zajišťujete srozumitelnost a plynulost v anglickém jazyce.

 3. Adaptace kultury a kontextu: Překladatel může provádět adaptace v souladu s anglickými kulturálními konvencemi a zvyklostmi, pokud je to vhodné. To může zahrnovat změny ve výrazech, frázích, metaforách a příkladech tak, aby lépe rezonovaly s anglickým publikem.

Při provádění anglických překladů pro weby je důležité mít na paměti jazykové nuance, regionální varianty angličtiny a kulturní rozdíly, které mohou ovlivnit interpretaci a porozumění textu. Proto  využíváme služeb kvalifikovaných a zkušených překladatelů, kteří jsou rodilými mluvčími anglického jazyka v cílených oblastech a mají znalost oboru, ke kterému text patří.

Překlad z angličtiny do češtiny a naopak
Překlad z angličtiny do češtiny a naopak